Grandparents
Parents' and Parents' Siblings
Nuclear family
Siblings and Cousins
Children and Niblings
Grandchildren
All Kinterms
Kin type Male Speaker Female Speaker
ancestor nà nà nì kesa nà nà bæ̀ ɨ wu àsɨ nà nà nì kesa nà nà bæ̀ ɨ wu àsɨ
child wayndà, wàyn, wayn wayndà, wàyn, wayn
child's child wà yn wà yn wà yn wà yn
father bò, bæ̀ bò, bæ̀
father's brother lù msɨ nì lù msɨ nì
father's brother's daughter wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
father's brother's son wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
father's brother's older daughter wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
father's brother's older son wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
father's brother's younger daughter wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
father's brother's younger son wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
father's father bò bæ̀ bò bæ̀
father's mother nà bæ̀, nì ni nà bæ̀, nì ni
father's sister's daughter wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
father's sister's son wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
father's sisters's older daughter wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
father's sisters's older son wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
father's sisters's younger daughter wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
father's sisters's younger son wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
father's older brother lù msɨ nì lù msɨ nì
father's older brother's daughter wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
father's older brother's son wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
father's older sister's daughter wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
father's older sister's son wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
father's younger brother lù msɨ nì lù msɨ nì
father's younger brother's daughter wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
father's younger brother's son wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
father's younger sister's daughter wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
father's younger sister's son wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
grandparent wà yn nà wom, wayn-nì, wayn-nà wà yn nà wom, wayn-nì, wayn-nà
husband lum lum
mother nà, nì ni, nà wà yn nà, nì ni, nà wà yn
mother's brother lù msɨ nì lù msɨ nì
mother's brother's daughter wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
mother's brother's son wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
mother's brother's older daughter wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
mother's brother's older son wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
mother's brother's younger daughter wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
mother's brother's younger son wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
mother's father bò bò bò bò
mother's mother nà bò, nì ni nà bò, nì ni
mother's sister's daughter wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
mother's sister's son wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
mother's sisters's older daughter wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
mother's sisters's older son wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
mother's sisters's younger daughter wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
mother's sisters's younger son wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
mother's older brother lù msɨ nì lù msɨ nì
mother's older brother's daughter wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
mother's older brother's son wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
mother's older sister's daughter wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
mother's older sister's son wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
mother's younger brother lù msɨ nì lù msɨ nì
mother's younger brother's daughter wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
mother's younger brother's son wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì wà yn wà yn-nà nì, wà yn lù msɨ̀ nì
mother's younger sister's daughter wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
mother's younger sister's son wà yn wà yn-nà nì wà yn wà yn-nà nì
wife wi wi
sister jè mtì jè mtì
sister's daughter wà yn jè mtɨ wà yn jè mtɨ
sister's son wà yn jè mtɨ wà yn jè mtɨ
older brother wayn-nì ɨ lwema wayn-nì ɨ lwema
older sister jè mtì i lema jè mtì i lema
older sister's daughter wà yn jè mtɨ wà yn jè mtɨ
older sister's son wà yn jè mtɨ wà yn jè mtɨ
younger brother wayn-nì ɨ twelà wayn-nì ɨ twelà
younger sister jè mtì i telà jè mtì i telà
younger sister's daughter wà yn jè mtɨ wà yn jè mtɨ
younger sister's son wà yn jè mtɨ wà yn jè mtɨ